top of page
depositphotos_59346233-stock-photo-audience-cheering-at-outdoor-concert.jpg

VÅRE VEDTEKTER

Vedtekter for Stormen Supporterklubb:
– Stiftet 22.11.2002 –

§ 1- Formål
Stormen er en uavhengig supporterklubb, som har som hovedmål å støtte Aalesunds Fotballklubb.
Ved en eventuell avvikling vil Stormens midler legges i karantene hos Aalesund Fotball AS. Ved oppstart av ny supporterklubb innen 6 måneder etter oppløsningen, skal midlene tilfalle denne. Om ikke, tilfaller midlene AaFKs breddesatsing.

§ 2 – Organisatorisk tilknytning
Stormen Supporterklubb er en frittstående interesseorganisasjon, med nært samarbeid opp mot Aalesund Fotball AS, og deres samarbeidspartnere.

§ 3 – Medlemmer
Alle som har interesse av å støtte opp om Aalesunds Fotballklubb.
3.1 – Æresmedlem: For å oppnå æresmendlemskap må vedkommende ha vist et stort engasjement utover det som er forventet for å fremme Stormen Supporterklubb positivt både utad og innad.forslag til nye æresmedlem sendes til styret, årsmøte velger æresmedlem etter forslag fra styret.

§ 4 – Stemmerett og valgbarhet
Alle medlemmer har stemmerett, og er valgbare til tillitsverv i Stormen Supporterklubb

§ 5 – Kontigent:
Kontigenten fastsettes av årsmøtet, og betales forskuddsvis.

§ 6 – Tillitsvalgtes godtgjørelse
Tillitsvalgte kan motta rimelig honorar for sitt arbeide, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt fortjeneste. Utgifter til godtgjørelse og refusjon for faktigske utgifter, skal fremgå av budsjett og regnskap.

§ 7 – Årsmøte
Årsmøtet som holdes hvert år i februar måned, er Stormen Supporterklubbs høyeste myndighet.
Årsmøtet inkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene, eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt styret senest 2 uker før årsmøtet. Alle medlemmer har tilgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
På årsmøtet kan det ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet.
Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare taes i forbindelse med godkjenning av saksliste.
 

§ 8 – Ledelse av årsmøte
Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer. Ordstyreren behøver ikke være medlem av Stormen Supporterklubb.

§ 9 – Stemmegivning på årsmøtet.
Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med allminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig, hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemning, må stemmeseddlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemning.
Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke-foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.
Når et valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretaes bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varaprepresentanter.
Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt, som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretaes så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemningen anses de valgt, som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 10 – Årsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:

 • 1: Behandle Stormen Supporterklubbs årsmelding.

 • 2: Behandle Stormen Supporterklubbs regnskap i revidert stand.

 • 3: Vedta Stormen Supporterklubbs budsjett og handlingsplan.

 • 4: Behandle innkomne forslag.

 • 5: Fastsette kontingent

 • 6: Velge:

  • 6.1. Styret:  Sammensetning av styret og valgprosedyre:
   Styret består av:
   Antall styremedlemmer:   min 6 stk – max 8 stk. Av disse skal vervene leder, nestleder, kasserer og sekretær bekles.
   Antall varamedlemmer:  min 2 stk – max 4 stk.
   Alle styreverv velges direkte på årsmøtet.
   Valgperioden er for leder, nestleder, kasserer og sekretær 2 år – resterende repr. velges for 1 år.

  • 6.2. Revisor:  Revisor med personlig vara velges for 2 år.

  • 6.3. Valgkomite:  Velges for 1 år.

  • 6.4. Kontrollkomité:  Det velges 2-3 personer for 1 år.

§ 11 – Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og vedta i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 12 – Styret
Stormen Supporterklubb ledes av styret, som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

 • 1: Iverksette årsmøtets bestemmelser

 • 2: Oppnevne, etter behov, kommiteer / utvalg / personer for spesielle oppgaver jf. til enhver tid gjeldene organisasjonsplan.

 • 3: Administrere og føre nødvendig kontroll med Stormen Supporterklubbs økonomi i henhold til de enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

 • 4: Representere Stormen Supporterklubb utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 13 – Grupper/Avdelinger
Stormen Supporterklubb kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse kan ledes av oppnevnte tillitspersoner, eller av valgte styrer. Stormen Supporterklubbs årsmøte bestemmer opprettelsen av avdelinger/grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. For avdelingers/gruppers økonomiske forpliktelser hefter hele Stormen Supporterklubb, og avdelinger/grupper kan ikke inngå avtaler eller representere Stormen Supporterklubb utad, uten styrets godkjennelse.

§ 14 – Eksklusjon og suspensjon
Stormen Supporterklubb kan ekskludere et medlem som:

 • a) Opptrer i strid med Stormen supporterklubbs vedtekter eller vedtak.

 • b) Ikke retter seg etter pålegg truffet av kompetent organ innen Stormen supporterklubb.

 • c) Opptrer til skade for Stormen supporterklubb ved bevisst handling.

§ 15 – Vedtektsendring
Endringer i disse vedtekter kan bare foretaes på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer.

§ 16 – Oppløsning
(§ 16 kan ikke endres )
Oppløsning av Stormen Supporterklubb kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje, må vedtaket her gjentaes med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner ansees ikke som oppløsning av Stormen Supporterklubb.
Vedtak om sammenslutning, og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette, treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 15

Sist endret på årsmøte 22.02.2018

bottom of page